Algemene voorwaarden / Privacy Policy

Contactgegevens:

MARSHAL BV
Cuperusstraat 26
2018 Antwerpen
België
info@marshal.be

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

MARSHAL BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een niet limitatief overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
– foto’s en video’s
– CV, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek
– informatie over opleiding en werkervaring
– IP-adres
– Overige gegevens voor het verwerken van uw CV

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MARSHAL BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Uw CV te kunnen aanbieden
3. Delen van persoonsgegevens met derden

MARSHAL BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

MARSHAL BV zal uw persoonsgegevens nooit doorgegeven aan derden, met uitzondering van de filialen van MARSHAL BV of één van haar klanten met het oog op de tewerkstelling, technische dienstenleveranciers die technische ondersteuning verzorgen voor zover dit noodzakelijk is voor de technische dienstverlening en/of wanneer zij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

MARSHAL BV zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat MARSHAL BV uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

MARSHAL BV zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
4. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MARSHAL BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MARSHAL BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@marshal.be.
6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MARSHAL BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@marshal.be.
MARSHAL BV is verder niet verantwoordelijk voor misbruik van beveiligingslekken.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.

Scroll to Top